Om EnviroSupport

EnviroSupport er en miljøvirksomhed med primær beskæftigelse indenfor håndtering af farligt gods og farligt affald samt kombinationen heraf. Hos EnviroSupport rådgives der i de aspekter der er og måtte opstå i forbindelse med bortskaffelse og transport af laboratorie- og industriaffald fra både offentlige og private virksomheder og hvor miljø og sikkerhed er i højsæde. Bent Friis Petersen har erfaring med området farligt affald og farligt gods fra 1997. EnviroSupport er medlem af Foreningen af sikkerhedsrådgivere i Danmark, Fasid.dk.


Sikkerhedsrådgivning og farligt gods

EnviroSupport tilbyder sikkerhedsrådgivning, i forbindelse med håndtering af farligt gods ad landevej. 

I henhold til ADR-konventionen skal virksomheder der modtager, klassificerer, emballerer, mærker eller afsender farligt gods, som udgangspunkt have en sikkerhedsrådgiver tilknyttet.

Reglerne om sikkerhedsrådgiver er beskrevet i bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999.

EnviroSupport har specialiseret sig i virksomheder som beskæftiger sig med kombinationen af farligt affald og farligt gods. Det kan være farligt affald og farligt gods fra industrivirksomheder, hospitaler, kommuner, f.eks. farligt affald fra produktion, laboratorier, skolers fysik-/kemilokaler o.s.v.

EnviroSupport kan assistere med rådgivning ved flytning af kemikalier i forbindelse med virksomhedsflytning, så virksomheden sikrer at kemikalier bliver pakket og mærket korrekt ud fra de gældende regler om transport af farligt gods.


Kurser

EnviroSupport tilbyder virksomhedstilpassede kurser i farligt gods (kap. 1.3 kurser), hvor sikkerhedsrådgiveren holder kurset hos jer. Kurserne tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds omfang af håndtering af farligt gods. Det kan være klassificering, emballering, mærkning, udarbejdelse af transportdokumenter, kørsel under frimængden og begrænset mængde. Virksomhed der håndterer farligt gods skal sikre, at medarbejderne er uddannet til at håndtere det farlige gods. Uddannelsen skal, afpasset den enkelte persons ansvarsområder og opgaver.

EnviroSupport tilbyder kurser i følgende:

  • Farligt gods (ADR kap. 1.3)
  • Håndtering i kombinationen farligt affald og farligt gods


Farligt affald

EnviroSupport kan tilbyde virksomheder assistance i forbindelse med løsninger til håndtering af farligt affald/gods.

Vi kan assistere med klassificering, pakning og mærkning af kemikalier på laboratorier, nedpakning oplagret affald i kemikalieskure og affaldsrum.

Vi kan assistere virksomhederne med at farligt affald/gods bliver pakket, mærket og håndteret, så det lever op til gældende affalds- og transportregler i henhold til gældende bekendtgørelser og ADR-Konvention.

Vi tilbyder assistance til udarbejdelse af virksomhedstilpassede sorteringssystemer, vejledninger og instruktioner målrettet på farligt affald og farligt gods. Vi kan vejlede jer i at håndtere jeres kasserede og ukurante kemikalier og farlige affald. Vi kan bidrage til at farligt affald bortskaffes på sikker vis.

Vi tilbyder assistance og ekspertise til håndtering af farlig farligt affald og farligt gods. Forkert håndtering af farligt affald og farligt kan i værste fald true sikkerhed, medarbejdere, og miljø og materielle værdier. Regelsættet vedrørende håndtering og transport af farlige stoffer kan være uoverskueligt. I stedet for selv at bruge meget tid på at sætte sig ind i reglerne kan det være nemmere at indgå en aftale med EnviroSupport. 

EnviroSupport sælger faresedler og etiketter til mærkning af farligt gods. Bestilling modtages på bfp@envirosupport.dk. 


Jordforurening

EnviroSupport tilbyder assistance i forbindelse med jordforureningssager. Det kan være udarbejdelse af anmeldelse i forbindelse med jordflytning og/eller prøveudtagning.


Andre opgaver

EnviroSupport er en del af et netværk af andre virksomheder indenfor miljø- og arbejdsmiljøområdet og kan derfor tilbyde andre opgaver inden for miljøområdet. 

I kan altid ringe eller maile og vi kommer gerne forbi for en gratis vurdering og et efterfølgende tilbud.